Konkurs

Regulamin konkursu plastycznego

"Ratownik medyczny - bohater dnia codziennego"

1. Organizatorem konkursu jest SYMULMED Jarosław Kalenik z siedzibą w Koszalinie, ul. Sportowa 2, 75-503 Koszalin, tel. 720 112 700.

2. Konkurs plastyczny „Ratownik medyczny – bohater dnia codziennego” ma formę otwartego konkursu, w którym udział jest bezpłatny i nie jest on grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 4 z roku 2004 poz 27 z późniejszymi zmianami).

3. Celem konkursu jest zainspirowanie najmłodszych dzieci do zainteresowania się pracą wykonywaną przez ratowników medycznych oraz popularyzacja wiedzy o pierwszej pomocy i ratownictwie medycznym ze szczególnym uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród nadesłanych lub osobiście dostarczonych prac konkursowych najlepszych, realizujących temat Konkursu.

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: inwencja twórcza i pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka wykonania prac (atrakcyjność wizualna) oraz stopień opanowania technik plastycznych.

6. Regulamin oraz formularz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.symulmed.pl

7. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 3-9 lat. Prace będą oceniane w trzech grupach:

- przedszkola (3-6 lat)

- szkoły podstawowe (6 – 9 lat)

- placówki integracyjno-specjalne (6 – 19 lat)

8. Każdy uczestnik może złożyć 1 (jedną) własnoręcznie przygotowaną pracę w dowolnej technice plastycznej (z wyłączeniem prac przestrzennych), wykonaną w formacie A4 lub A3.

9. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne – prace grupowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

10. Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane:

a) Imię i nazwisko oraz rok urodzenia autora pracy

b) Adres zamieszkania uczestnika

c) Nazwa przedszkola, szkoły lub instytucji

d) Imię i nazwisko opiekuna prawnego

e) Dane do kontaktu: numer telefonu lub/i adres e-mail

Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu powinien podpisać jego rodzic lub opiekun prawny. Prace nie opisane w powyższy sposób oraz/lub do których nie dołączono formularza zgłoszeniowego nie wezmą udziału w Konkursie.

11. Prace konkursowe opatrzone nazwą konkursu: „Ratownik medyczny – bohater dnia codziennego” należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 13 października 2014 roku.

12. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu – Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

13. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

14. Organizator powołuje Jury Konkursowe do oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzców.

15. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody.

16. W przypadku nie odebrania nagród podczas uroczystości zakończenia Konkursu, laureaci mogą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu do Organizatora.

17. Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości podczas uroczystości wręczenia nagród oraz umieszczane na stronie internetowej www.symulmed.pl

18. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystywanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz 904 z późn. zm.)

19. Honorowy Patronat nad Konkursem obejmuje Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego.

20. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

21. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela biuro Organizatora w Koszalinie ul. Sportowa 2 (wejście schodami w dół): tel. 720 112 700, e-mail: konkurs@symulmed.pl.


Wyniki Konkursu 2014:

Kategoria przedszkola

I miejsce - Zuzanna Komiencz (Przedszkole nr 3 w Koszalinie)

II miejsce - Artur Sopinka (Przedszkole nr 3 w Koszalinie)

II miejsce - Aleksander Kozak (Przedszkole nr 3 w Koszalinie)

III miejsce - Zuzanna Wiśniewska (Przedszkole nr 10 w Koszalinie)

wyróżnienie - Amelia Nowak (Klub KSM "Nasz Dom")

wyróżnienie - Maja Malinowska (Niepubliczne Przedszkole "Kamyczek")

wyróżnienie - Hanna Piotrowska (Przedszkole nr 13 w Koszalinie)

wyróżnienie - Jakub Mazur (Przedszkole nr 13 w Koszalinie)

wyróżnienie - Kamil Zdanowicz (Przedszkole nr 13 w Koszalinie)

wyróżnienie - Justyna Kosior (Przedszkole nr 3 w Koszalinie)

wyróżnienie - Gabriela Sopinka (Przedszkole nr 3 w Koszalinie)

Kategoria szkoły podstawowe

I miejsce - Maja Olszewska (Klub KSM "Nasz Dom")

I miejsce - Maja Chajzler (Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piano" w Człuchowie)

II miejsce - Miłosz Harasymowicz (Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie)

II miejsce - Oliwia Rynkowska (Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie)

III miejsce - Aleksandra Królikowska (Szkoła Podstawowa w Niemicy)

III miejsce - Agata Gajda (Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie)

wyróżnienie - Amelia Nenca (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie)

wyróżnienie - Maria Orońska (Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie)

wyróżnienie - Marek Szczepankowski (Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie)

wyróżnienie - Monika Zientara (Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie)

wyróżnienie - Grzegorz Wiech (Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie)

wyróżnienie - Maksymilian Żmuda (Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie)

wyróżnienie - Maja Kowalik (Klub KSM "Nasz Dom")

wyróżnienie - Łukasz Szachnowicz (Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie)

wyróżnienie - Mirosław Duer (Klub KSM "Nasz Dom")

wyróżnienie - Kacper Stasica (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie)

wyróżnienie - Aleksandra Missok (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie)


Do pobrania:

Formularz zgłoszenia - plik .doc POBIERZ

Formularz zgłoszenia - plik .pdf POBIERZ

Regulamin konkursu - plik .doc POBIERZ

Regulamin konkursu - plik .pdf POBIERZ

Plakat konkursu - plik .jpg POBIERZ•> DO GÓRY <•

Copyright © 2008-2015 SYMULMED.pl
Projekt/wykonanie: MacAsT
Strona Główna | Oferta | Kontakt | Terminarz | O Nas | Konkurs | Sklep |